Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

* Các văn bản luật:

SỐ NGÀY NỘI DUNG
38/2005/QH11 14.06.2005 Luật giáo dục
44/2009/QH12 25.11.2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
08/2012/QH13 18.06.2012 Luật giáo dục đại học
43/2019/QH14 14.06.2019

Luật giáo dục

34/2018/QH14  19.11.2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

99/2019/NĐ-CP 30.12.2019

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

138/2013/NĐ-CP 22.10.2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
70/2014/QĐ-TTg 10.12.2014 Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
73/2015/NĐ-CP 08.09.2015 Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

SỐ NGÀY NỘI DUNG
62/2012/TT-BGDĐT 28.12.2012 Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
12/2017/TT-BGDĐT 19.05.2017 Thông tư ban hành quy định về kiểm định cơ sở giáo dục
766/QLCL-KĐCLGD 20.04.2018 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
767/QLCL-KĐCLGD 20.04.2018 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
768/QLCL-KĐCLGD 20.04.2018 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
1668/QLCL-KĐCLGD 31.12.2019 Công văn về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

SỐ NGÀY NỘI DUNG
38/2014/TT-BGDĐT 29.11.2013 Thông tư Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
23/2014/TT-BGDĐT 18.07.2014 Thông tư Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
04/2016/TT-BGDĐT 14.03.2016 Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28.06.2016 Công văn về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn chung đáng giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28.06.2016 Công văn về việc tự đánh giá chương trình đào tạo
1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28.06.2016 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
10/2017/TT-BGDĐT 28.04.2017 Thông tư Ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
769/QLCL-KĐCLGD 20.04.2018 Công văn về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
1669/QLCL-KĐCLGD 31.12.2019 Công văn về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
2085/QLCL-KĐCLGD 31.12.2020 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cấp Trường

SỐ

NGÀY

NỘI DUNG

1937/QĐ-ĐHM

01/10/2018

Quyết định ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

1991/QĐ-ĐHM

08/10/2018

Quyết định ban hành quy định về Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023.

1504/QĐ-ĐHM

28/07/2020

Quyết định v.v ban hành Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động của Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

2126/QĐ-ĐHM

25/09/2020

Quyết định về công tác lập kế hoạch đảm bảo chất lượng cấp đơn vị của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2540/QĐ-ĐHM

02/11/2020

Quyết định v.v ban hành Danh mục khảo sát / thu thập ý kiến các bên liên quan về các hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

2826/QĐ-ĐHM

25/11/2020

Quyết định v.v ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

2890/QĐ-ĐHM

02/12/2020

Quyết định v.v ban hành Tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác Đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn MOET