Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

TT

Tên quy trình, quy định

Thông tin về quy trình, quy định

Quyết định ban hành

Ngày hiệu lực

File đính kèm

Ghi chú

1

Quy trình đăng thông tin lên website Phòng Đảm bảo chất lượng

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.01.QT_Quy trình đăng thông tin lên website Phòng Đảm bảo chất lượng.pdf

 

2

Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi minh chứng

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.02.QT_Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi minh chứng.pdf

 

3

Quy trình xây dựng kế hoạch công tác đảm báo chất lượng Trường

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.03.QT_Quy trình xây dựng kế hoạch công tác đảm báo chất lượng Trường.pdf

 

4

Quy trình khảo sát thu thập ý kiến các bên liên quan

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.04.QT_Quy trình khảo sát thu thập ý kiến các bên liên quan.pdf

 

5

Quy trình tổ chức tập huấn liên quan đến đảm bảo chất lượng

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.05.QT_Quy trình tổ chức tập huấn liên quan đến đảm bảo chất lượng.pdf

 

6

Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.06.QT_Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo.pdf

 

7

Quy trình chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.07.QT_Quy trình chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo.pdf

 

8

Quy trình chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.08.QT_Quy trình chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục.pdf

 

9

Quy trình quản lý minh chứng

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.09.QT_Quy trình quản lý minh chứng.pdf

 

10

Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.10.QT_Quy trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục.pdf

 

11

Quy trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau đánh giá ngoài

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.11.QT_Quy trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau đánh giá ngoài.pdf

 

12

Quy trình cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài

2714/QĐ-ĐHM ngày 30/12/2021

01/01/2022

ĐBCL.12.QT_Quy trình cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài.pdf

 

13

Quy định quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2364/QĐ-ĐHM ngày 26/11/2021

26/11/2021

ĐBCL.13.QĐ_Quy định quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.pdf

 

14

Quy trình lựa chọn các tiêu chí và thông tin thu thập để thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng

2133/QĐ-ĐHM ngày 01/11/2021

01/11/2021

ĐBCL.14.QT_Quy trình lựa chọn các tiêu chí và thông tin thu thập để thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng.pdf

Điều 6

15

Quy trình thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng bên trong

2133/QĐ-ĐHM ngày 01/11/2021

01/11/2021

ĐBCL.15.QT_Quy trình thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng bên trong.pdf

Điều 8

16

Quy trình thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng bên ngoài

2133/QĐ-ĐHM ngày 01/11/2021

01/11/2021

ĐBCL.16.QT_Quy trình thực hiện đối sánh, so chuẩn chất lượng bên ngoài.pdf

Điều 9

17

Quy trình sử dụng thông tin đối sánh, so chuẩn chất lượng để cải tiến chất lượng

2133/QĐ-ĐHM ngày 01/11/2021

01/11/2021

ĐBCL.17.QT_Quy trình sử dụng thông tin đối sánh, so chuẩn chất lượng để cải tiến chất lượng.pdf

Điều 10