Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

 

:: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC:

 

* Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2023.

 

 

:: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

* Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA.

 

1. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế

2. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

3. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

4. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

5. CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán

6. CTĐT trình độ Đại học ngành Kiểm toán

7. CTĐT trình độ Đại học ngành Kinh tế

8. CTĐT trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh

 

* Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA.

 

1. CTĐT trình độ Đại học ngành Kế toán

2. CTĐT trình độ Đại học ngành Khoa học máy tính

3. CTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh

4. CTĐT trình độ Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

 

* Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của MOET.

 

1. CTĐT trình độ Đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý

2. CTĐT trình độ Đại học ngành Luật kinh tế

3. CTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

4. CTĐT trình độ Đại học ngành Xã hội học

5. CTĐT trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

6. CTĐT trình độ Đại học ngành Công nghệ sinh học

7. CTĐT trình độ Đại học ngành Công tác xã hội

8. CTĐT trình độ Đại học ngành Đông Nam Á học

9. CTĐT trình độ Đại học ngành Luật