Phòng 301, 35-37 Hồ Hảo Hớn P.Cô Giang Q.1 Tp.HCM
Email: pdbcl@ou.edu.vn
Điện thoại: 028.39.207.623

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Công văn số 2274/BDGĐT-QLCL ngày 28/05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Công văn số 250/TTKĐ ngày 07/10/2019 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện Báo cáo tự đánh giá các hoạt động đã cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.


Nội dung báo cáo